Eva Volfová a Michaela Opltová. Foto: Plzenoviny.cz

Zdravou přírodu pro naše děti

Téma ochrany přírody, a hlavně zadržování vody v krajině zdůrazňují před krajskými volbami prakticky všechny strany. Ale pouze kandidátka vedená Josefem Bernardem má připravené konkrétní kroky, které pomůžou ke zlepšení stavu krajiny v Plzeňském kraji.  

Ochranou přírody se celoživotně zabývá kandidátka do krajských voleb Eva Volfová, která pro politické uskupení Starostové s Josefem Bernardem připravila programový bod, který se týká přírody a zadržování vody. Další členka kandidátní listiny je dlouholetá starostka Kozolup Michaela Opltová, která chce ve své obci začít přírodě pomáhat. „Hlavní prioritou našeho programu je ochrana přírody. Proto jsme se sešly s paní starostkou v Kozolupech a hledaly možnosti, jak zlepšit stav krajiny na konkrétních místech. Prohlédly jsme si krásný starý sad, kde by bylo možné podpořit výskyt lučních společenstev zavedením pastvy. Zabývaly jsme se návrhem revitalizace povodí Myslinky. Místním by se také líbilo v nivě Mže vytvořit biotop na koupání. Připravíme projekty, které pomohou tyto nápady realizovat,“ popisuje proces kultivace přírody Eva Volfová. 

A právě tato drobná opatření, která vedou k zadržení vody v krajině plošně, jsou tou největší výzvou.  Jedná se hlavně o revitalizaci vodních toků, tvorbu malých vodních nádrží  a rybníků, mokřadů, zpomalení odtoku vody, obnovu struktury krajiny v podobě mezí, remízků, výsadbu stromů, anebo obnovu polních cest. Náprava škod v krajině je velký úkol, a i podle Volfové bude potřeba na krajské úrovni propojovat lidi, kteří mají zájem pomoci. Ať už se bude jednat o starosty, vlastníky pozemků, projektanty nebo i finanční podporovatele. „Chceme například zřídit Fond proti suchu, který pomůže s financováním projektů. Velkou podporu očekáváme také z Operačního programu životního prostředí,“ zdůrazňuje Volfová.

Měnit strukturu krajiny ale nelze bez spolupráce se zemědělci a farmáři, i na to program Starostů s Josefem Bernardem myslí. „Chceme také působit dlouhodobě na změny v oblasti zemědělství. Budeme podporovat rozvoj rodinných farem a zemědělského hospodaření, protože drobní zemědělci se o naši krajinu řádně starají. Ale usilujeme i o spolupráci s velkými zemědělskými podniky, jednoduše řečeno, budeme podporovat každého zemědělce, který bude vytvářet něco pozitivního pro naši krajinu,“ doplňuje Eva Volfová.

Je dobře si uvědomit, že Evropská unie v příštím programovacím období bude dávat obrovskou část dotací právě na ochranu přírody. „Tady bych ráda apelovala na občany, aby k volbám šli a volili rozumně, protože v oblasti ochrany přírody nesmíme zaspat. Naše příroda je lidskými zásahy hodně poškozena a náprava tohoto stavu bude velice finančně náročná. Nechci se dožít postupné proměny naší krajiny v savanu,“ zdůrazňuje ohrožení, kterému můžeme čelit, Volfová.

Jednoznačnou prioritou naší koalice BERNARD a Starostové (STAN) je ochrana přírody, a hlavně zadržování vody v krajině. Toto téma bereme vážně. Naším cílem je plošná a systematická revitalizace krajiny, zároveň nám jde o změnu přístupu ke krajině. Jako jediný kandidující subjekt vám na následujících řádcích předkládáme jasný seznam kroků, které k tomuto cíli povedou.

1. Uvědomujeme si, že po mnoha desetiletích exploatace krajiny dochází k jevům, které jsou pro nás nepříjemné a nebezpečné. Proto chceme vracet vodu a život do krajiny, změnit způsob myšlení o vodě a raději s přírodou spolupracovat, ne ji ničit.

2. Jako první do jednoho roku zpracujeme Dohodu s přírodou – Regionální strategii adaptačních opatření. Shromáždíme všechna dostupná data a na základě multikriteriální analýzy navrhneme priority, kam směřovat revitalizační projekty.

3. Vytvoříme krajský Fond proti suchu, který bude podporovat přípravu a kofinancovat projekty do Operačního programu životní prostředí. Půjde hlavně o revitalizaci vodních toků, tvorbu malých vodních nádrží a rybníků, mokřadů, zpomalení odtoku vody, obnovu struktury krajiny v podobě mezí, remízků, výsadbu stromů, péči o louky a pastviny, obnovu polních cest. Podpoříme také projekty komplexních pozemkových úprav tam, kde dosud neproběhly.

4. Spustíme dlouhodobou informační kampaň, která bude lidem vysvětlovat příčiny odvodnění krajiny i potřebnost a možnosti nápravy. Přizveme ke spolupráci každého, komu na řešení tohoto vážného problému záleží. Zvýšíme podporu environmentální výchovy, podpoříme programy zaměřené na téma krajiny, sucha, ochrany přírody.

5. Zajistíme poradenství v přípravě revitalizačních projektů a koordinaci všech aktivit na krajské úrovni. Vytvoříme platformu pro spolupráci odborníků a dalších lidí se zájmem o zpracování projektů (starostové, vlastníci pozemků, specialisté, dárci, veřejnost). Chceme propojit aktivity, které v kraji fungují dlouhodobě, s novými nápady a impulsy. Důležitým krokem bude projednání plánovaných adaptačních opatření ve vybraných pilotních oblastech.

6. Nejdůležitější však bude praktická realizace konkrétních projektů. Zasadíme se o to, že v příštím programovém období bude v Plzeňském kraji realizováno mnohem více projektů než v období 2014-2020 (kdy to bylo 40 projektů).

7. Kromě revitalizací ve volné krajině se budeme zabývat také modro-zelenou infrastrukturou ve městech. Je potřeba pracovat s dešťovou vodou tak, aby se ve městě žilo příjemně. Podporujeme například oddělení dešťové vody do samostatné kanalizace, vodní prvky, nezpevněné plochy, zelené střechy.

8. Myslíme si, že vracení vody do krajiny pomůže i zemědělské produkci a kvalitě půdy. V oblasti zemědělství budeme podporovat kroky vedoucí ke zmenšení rozlohy polí, jejich rozčlenění, střídání plodin, pěstování meziplodin, organické hnojení, omezení používání chemie a další. Pokud se podaří vracet edafon, tedy oživení do půdy, její retence se násobně zvýší. Budeme podporovat rodinné farmy, malé zemědělce a iniciovat změny v legislativě a nastavení zemědělských dotací. Kvalitní zemědělská půda bez chemie znamená také zdravé potraviny. V oblasti lesnictví zvýšíme podporu zalesňování zejména původními listnatými dřevinami po kůrovcové kalamitě.

9. Palčivým a rozsáhlým problémem je to, že zatímco platíme desítky milionů korun za revitalizace toků, za miliardy probíhá v gesci rezortu zemědělství tvrdá úprava toků a jejich vracení zpět do nepřirozených, technických koryt. Zasadíme se o to, aby tyto praktiky již nebyly na území kraje možné.

10. Všechny nás trápí obavy o pitnou vodu, proto budeme bezprostředně řešit také důsledky sucha, a to zejména propojením vodárenských systémů, abychom v případě nedostatku vody v jedné oblasti mohli vodu přivést odjinud. Dotační prioritou v oblasti životního prostředí pro nás je výstavba vodovodů i v těch nejmenších obcích.


 

Sdílejte:
Přidat na Seznam.cz

Přidejte si Plzeňoviny na domovskou stránku Seznam.cz.

 
 Tipy z kalendáře akcí: