Ilustrační foto. Zdroj: Pixabay

Plzeň vybuduje do konce září nové parkoviště v Lobzích, přibude téměř 50 míst

Město Plzeň, zastoupené Správou veřejného statku, dokončuje výstavbu parkoviště na sídlišti Lobzy, nabídne téměř padesát nových parkovacích míst. Parkoviště vzniká na prostranství mezi ulicemi Revoluční a Pod Vrchem, celkové náklady jsou 5,9 milionu korun včetně DPH. Částku 2,8 milionu korun poskytl čtvrtý městský obvod ze svého rozpočtu. Snahou města je pomocí nového parkoviště navýšit kapacitu míst pro odstavování vozidel obyvatel sídliště. Pozemky pod stavbou jsou v majetku Plzně. Zvýšit počet míst je možné i v dalších lokalitách, které jsou uvedeny v generelu dopravy v klidu.

Výstavba nového lobezského parkoviště je jedním z řady projektů, kterými chce město regulovat dopravu na svém území. Projekt vychází z  Generelu dopravy v klidu města Plzně. Generel počítá se záchytnými parkovišti, parkovacími domy, řeší parkování rezidentů daných lokalit i například dostatek parkovacích míst u významných zařízení, tedy u hlavního nádraží, u zoo a jinde,“ přiblížil primátor města Martin Zrzavecký.

Nové parkoviště v Lobzích bude mít kapacitu 49 kolmých parkovacích stání, z toho tři jsou určeny pro invalidy. Společný sjezd a výjezd spojuje parkoviště s Revoluční ulicí. Termín dokončení je stanoven na 30. září. Plochy vozovek, parkovacích stání a přístupových chodníků jsou navrženy z betonové dlažby. Součástí stavby je výměna stávajících a osazení nových stožárů veřejného osvětlení, dále výsadba nových stromů, keřů a úprava ploch zeleně. Stavbě parkoviště předcházela rekonstrukce několika vodovodních řadů a dvou úseků kanalizace. Realizaci zajišťuje Správa veřejného statku města Plzně, zhotovitelem jsou společnosti Cetina a Kenaur s. r. o.,“ uvedl náměstek primátora pro oblast dopravy a životního prostředí Petr Náhlík.

Jsem velmi rád, že přes počáteční problémy se nám podařilo nakonec stavbu parkoviště dotáhnout do úspěšného konce. Jsem rád o to více, že toto parkoviště je průkopníkem nových technologií. Je zde například použita speciální dlažba, která umožňuje vsakování dešťové vody. To nejen, že nezatěžuje dnes už tak kapacitně vytíženou kanalizaci, ale hlavně slouží k uchování vody v krajině. Výsadbou nových stromů a zeleně se blížíme označení ‚ekologické parkoviště‘. Také, pokud by se v budoucnu ukázalo, že je třeba navýšit kapacitu parkovacích míst, je zde možné za přiměřených finančních prostředků přistavět parkovací patro,“ uvedl starosta čtvrtého městského obvodu Michal Chalupný.

Stejně jako v Lobzích, tak i v dalších sídlištích, byly odbornými útvary města vytipovány lokality pro vznik nových parkovišť i parkovacích objektů. „Jejich souhrn schválilo Zastupitelstvo města Plzně již v červnu. Všechny se nachází na pozemcích města Plzně, u některých z nich již probíhá zpracování stavebně technického řešení formou studií nebo dokumentací pro územní rozhodnutí,“ doplnil Petr Náhlík.

Například v Zadních Skvrňanech v Lábkově ulici je dle generelu navrženo po rekonstrukci Lábkovy ulice doplnění parkovacích pruhů pro šikmá stání, kapacita parkoviště by se ze stávajících 80 míst navýšila na 160. Na Borech ve Skupově ulici u OZ Luna se pro rezidenty počítá s novým parkovacím domem s celkovou kapacitou 370 míst. Parkovací objekt by mohl vzniknout i na místě stávajícího parkoviště v Železničářské ulici na Doubravce, což by zvýšilo počet míst z 50 na 90. Pro obyvatele Košutky je navržena realizace dvouúrovňových parkovacích ploch na místě stávajících parkovišť v Krašovské ulici a zvýšení kapacity z 96 míst na 192. Parkovací objekt je navrhován i pro Sokolovskou ulici na Lochotíně, a to na místě stávajícího parkoviště. Nárůst počtu míst by byl ze 100 na 180.


 

Sdílejte:
Přidat na Seznam.cz

Přidejte si Plzeňoviny na domovskou stránku Seznam.cz.

 
 Tipy z kalendáře akcí: