Ilustrační foto. Zdroj: Pixabay

Tisíce dětí v Plzni čekají zápisy do prvních tříd a mateřinek

Tisíce plzeňských dětí už za několik dnů čekají zápisy do základních škol, do mateřských škol jsou zápisy připraveny na první polovinu května. Do prvních tříd základních škol se zápisy uskuteční od 1. do 8. dubna 2022. V mateřských školách je stanoven termín sběru žádostí o přijetí od 4. do 5. května 2022. Pro cizince, kterým byla v České republice poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny, proběhnou zápisy pro školní rok 2022/2023 do mateřských a základních škol v termínu od 1. června do 15. července 2022.

„Letos proběhnou po dvou covidových letech zcela běžné zápisy do prvních tříd základních škol. V případě školek bude z celkových 5 234 míst pro nové děti uvolněno zhruba 1 500 míst. V případě základních škol předpokládáme, že do prvních tříd v 26 základních školách zřizovaných městem Plzní nastoupí kolem 1 800 žáků. Pro prvňáčky je připraveno 71 tříd,“ uvedla radní města Plzně pro oblast školství Lucie Kantorová.

Základní školy

Zápisy do 1. ročníků základních škol se budou konat od 1. do 8. dubna. Konkrétní termíny si stanovily samy základní školy. Většina z nich má zaveden elektronický registrační systém, který rodičům umožňuje vybrat si konkrétní čas, kdy přijdou k zápisu, a před školou se tak nebudou tvořit fronty. Přehled termínů je na www.plzenskeskoly.cz i na informačních serverech jednotlivých škol. Rodiče mohou zvolit libovolnou školu, přednostní právo na přijetí mají ale ve školách takzvaně spádových, kde je rozhodující místo trvalého pobytu dítěte.

Dopravní podniky mění podmínky pro bezplatnou přepravu občanů Ukrajiny

Letos se zapisují děti, které do 31. srpna 2022 dovrší šestý rok věku. Rodiče či zákonní zástupci, kteří s nimi jdou k zápisu, přinesou rodný list dítěte a doklad o jeho trvalém pobytu. „Pokud není dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, může rodič do 30. dubna požádat o odklad školní docházky. Tato žádost musí být doložena doporučujícím posouzením školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Upozorňujeme, že je povinností rodiče dostavit se k zápisu, a to i tehdy, pokud uvažuje o odkladu povinné školní docházky. To projedná s ředitelem školy a nejlépe v den zápisu požádá o odklad,“ vysvětlila Dagmar Škrlantová, vedoucí magistrátního odboru školství, mládeže a tělovýchovy.

„Máme 16 452 míst, přičemž k 1. září 2021 navštěvovalo školy 14 588 žáků,“ dodala Dagmar Škrlantová. Vůbec největší základní školou v Plzni je 15. základní škola ve Skvrňanech s počtem žáků 1 053, naopak nejmenší je základní škola v Božkově pro přibližně stovku dětí.

Počty žáků prvních tříd plzeňských základní škol:

Rok Počet prvňáčků
2015 1848
2016 1797
2017 1632
2018 1576
2019 1591
2020 1632
2021 1597

Mateřské školy

„Od 15. dubna do 3. května jsou vydávány žádosti o přijetí dítěte do předškolního vzdělávání. Sběr žádostí o přijetí probíhá od 4. do 5. května. Přijímací řízení začne od 6. května. Pokud dítě dosáhne do 31. srpna 2022 věku pěti let, je pro něj od září 2022 předškolní vzdělávání povinné. Povinný rok bude ve veřejných mateřských školách bezplatný a bude plněn v mateřských školách zapsaných ve školském rejstříku nebo lze povinnost splnit za určitých podmínek individuálně, individuálním domácím vzděláváním či vzděláváním v přípravné třídě nebo vzděláváním v zahraniční škole na území České republiky,“ doplnila radní Lucie Kantorová.

Konec zákazu návštěv. Fakultní nemocnice je od středy za určitých podmínek povoluje

Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na státní občany České republiky a cizince, kteří oprávněně pobývají v Česku déle než 90 dnů. Naopak se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením a děti dlouhodobě pobývající v zahraničí. Zákonní zástupci dětí jsou povinni přihlásit je k povinnému předškolnímu vzdělávání ve spádové mateřské škole. Město řeší spádové mateřské školy obecně závaznou vyhláškou tak, že školské obvody jsou shodné s územím čtyř velkých obvodů. Území Křimic, Radčic a Malesic je dalším školským obvodem a následuje společný obvod Litic a Lhoty. Černice jsou součástí školského obvodu Plzeň 2.

Pro zápisy bude využita aplikace na www.mszapis.plzen.eu jako v minulých letech. Pro zápis do mateřinky je v souladu se školským zákonem rozhodující trvalý pobyt dítěte. K zápisu rodiče přinesou řádně vyplněnou přihlášku, kterou naleznou a vyplní na uvedené webové stránce, rodný list, svůj občanský průkaz, případně doklad o trvalém pobytu dítěte (pokud se liší od trvalého pobytu zákonných zástupců – originál potvrzení z ohlašovny pobytu). Pokud zákonný zástupce nemá přístup k internetu či k tiskárně, bude na Magistrátu města Plzně i na úřadech městských obvodů k dispozici kontaktní místo, kde úředníci s vyplněním přihlášky pomohou. Stejně tak pomohou s vyplněním přihlášky přímo v dané MŠ.

Plzeňská karta pro prvňáčky zdarma

V letošním roce opět proběhne úspěšná akce na plzeňských základních školách – Plzeňská karta pro prvňáčky zdarma. Všichni nastupující prvňáčci plzeňských základních škol, letos včetně dětí uprchlíků z válečného konfliktu na Ukrajině, mají možnost získat zdarma novou formu Plzeňské karty – přívěsek, který zajistí všechny funkce standardní Plzeňské karty.


 

Sdílejte:
Přidat na Seznam.cz

Přidejte si Plzeňoviny na domovskou stránku Seznam.cz.

 
 Tipy z kalendáře akcí: