Foto: Plzenoviny.cz

Univerzita věří, že Fakulta právnická obhájí způsob přijímání uchazečů a nepřijde tak o akreditaci

V úterý 17. května odpoledne obdržela Západočeská univerzita v Plzni (ZČU) od Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství (NAÚ) oznámení o zahájení správního řízení o omezení akreditace magisterského studijního programu Právo a právní věda uskutečňovaného Fakultou právnickou.

Rada NAÚ shledává nedostatky v přijímacím řízení, konkrétně poukazuje na velkou váhu bonifikace, která je přiznávaná absolventům kurzu celoživotního vzdělávání (CŽV) v přijímacím řízení do akreditovaných studijních programů. Podle NAÚ se jedná o porušení zásady rovného přístupu k uchazečům.

„Jsem přesvědčen, že fakulta bude schopna vysvětlit způsob přijímání uchazečů, především pak míru bonifikace přiznávanou absolventům programu celoživotního vzdělávání, a případně upraví vnitřní pravidla pro přijímání tak, aby odpovídala požadavkům Národního akreditačního úřadu,“ uvedl rektor ZČU Miroslav Holeček. Dodal, že problém, na který poukázal NAÚ, se týká 10–20 studentů celoživotního vzdělávání, kteří se hlásí ke studiu magisterského programu Právo a právní věda. Celkový počet uchazečů zapsaných ke studiu tohoto programu v akademickém roce 2021/22 byl 340.

Podívejte se na vítězný návrh nového bazénu na Borech

Podle rektora ZČU se celoživotní vzdělávání prudce rozvíjí a bonifikace za jeho absolvování není ničím výjimečným. Podle NAÚ má však na Fakultě právnické ZČU tato bonifikace příliš velkou váhu. Omezení akreditace by spočívalo v zákazu přijímat ke studiu daného studijního programu uchazeče. „Věřím, že v úzké součinnosti s fakultou se podaří najít přijatelné řešení a že k omezení akreditace nebude muset dojít,“ říká rektor ZČU a zdůrazňuje: „Doufám, že správní řízení přispěje k nastavení jasnějších pravidel pro uznávání celoživotního vzdělávání v rámci celé republiky.“

„Jakmile bude v návaznosti na ustanovení správního řádu ukončeno další případné dokazování ve věci a sepsány zprávy příslušných zpravodajů Rady NAÚ, bude ZČU o této skutečnosti vyrozuměna a bude jí umožněno vyjádřit se k dodatečně vzniklým podkladům pro rozhodnutí,“ je uvedeno v zaslaném oznámení.

Jako účastník správního řízení poskytne Západočeská univerzita Národnímu akreditačnímu úřadu veškerou součinnost. „Každé zjištění NAÚ je potřeba brát vážně a řádně se s ním vypořádat. Formujeme tím celé vysokoškolské prostředí,“ je přesvědčen rektor. „Protože fakulta bohužel neposkytla dostatek jasných a relevantních argumentů, jimiž by vysvětlila zjištěné nedostatky, nemohl jsem jako statutární zástupce univerzity, který má zodpovědnost za celou univerzitu, podat námitky proti zjištěním kontroly, aniž bych ohrozil ostatní součásti univerzity. Nyní je příležitost vše řádně objasnit a systém upravit, tak aby NAÚ, akademická obec ani veřejnost neměly žádné pochyby o řádném fungování vnitřních procesů fakulty.“

Zdroj: ZČU

 

Sdílejte:
Přidat na Seznam.cz

Přidejte si Plzeňoviny na domovskou stránku Seznam.cz.

 
 Tipy z kalendáře akcí: