Foto: Západočeská galerie v Plzni

Západočeská galerie v Plzni zve na výstavu JÁ A ONI. Jedinec a společenství v umění 19. století

Letošní výstava pořádaná u příležitosti 41. mezioborového sympozia ke kultuře 19. století v Plzni je zaměřena na vnímání člověka jakožto subjektu a individua ve vztahu k vnějšímu světu. Výstava JÁ A ONI. Jedinec a společenství v umění 19. století nabízí zachycení vnější reality pohledem umělce, který sdílí své niterné prožívání, osamění, své splynutí v partnerském vztahu, ale i své smutky, vnitřní démony a deprese.

Ve vystavených dílech z dlouhého 19. století jsou patrné stále se opakující tendence sebezkoumání člověka ve vztahu ke společnosti, potřeba vymezení se vůči světu a hledání svého místa na světě, tedy tendence a potřeby v mnohém aktuální i pro naši současnost. Výstava potrvá ve výstavní síni „13“ do 26. září 2021 a je připravena ve spolupráci s Katolickou teologickou fakultou Univerzity Karlovy. Mezioborové sympozium, v jehož rámci je výstava pořádána, organizuje Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i.

Výstava na vybraných dílech ukazuje vnímání umělcova „já“ jakožto subjektu a individua. Subjektivismus reprezentuje obecně vztah tvůrce k světu a současně nastoluje i otázku rozsahu a omezenosti tohoto vztahu. Individualismus naproti tomu vyjadřuje problematiku umělcova „já“ a jeho vztahu ke společnosti. Návštěvník tak nalezne mezi vystavenými díly práce, které představují různá výtvarná řešení otázky uměleckého vyjádření od romantismu po dekadenci. Názorným způsobem odráží tento vztah pomníková tvorba či reprezentační portréty, ale i parafráze a parodie „vznešených“ žánrů. Na druhém pólu pak stojí obrazy zaměřené výhradně na subjekt, vnitřní svět jedince i samotného umělce.

Expozice je členěna na tematické oddíly, které představují umělce jako součást společenství, velká část je věnována vyjadřování individuality a její oslavě formou pomníků a bust ve veřejném prostoru. Naproti tomu stojí kapitoly o čistě soukromém introvertním prožitku jedince symbolizované postavou poutníka či poustevníka v krajině nebo prostřednictvím uměleckých skic a návrhů. Velmi silný výrazový prvek hledání sebe sama představují autoportréty Karla Hlaváčka, kde umělec objevuje a bezostyšně odhaluje i své vnitřní démony a sestupuje na dno své duše. Tvůrčí uvažování umělce reprezentuje téma skic částí těla („disjecta membra“, doslovně „rozházené údy“). Dalším tématem je žena zatlačená patriarchální veřejností do domu, pryč od společnosti do osamění, opuštěná a zbavená identity – svoji tvář skrývá do dlaní, ale divák ví, že pláče.

Na výstavě jsou zastoupena díla zásadních osobností českého umění 19. století (Josef Mánes, František Bílek, Max Pirner, Jakub Schikaneder, Adolf Kosárek a další). Ze zahraničních autorů jsou pak zařazeni  Honoré Daumier a Francisco Goya. Jako jediná intervence současného umění je vystavena plastika Marka Škubala, jež dokazuje stálou aktuálnost otázek řešených v 19. století.

Umělec v 19. století svoji individualitu projevuje vyvýšením svého já nad společnost a odmítnutím společenských konvencí; to také vedlo k vytvoření fenoménu „bohémy“ a „prokletého umělce“. Výstava reflektující „já“ v 19. století může nabídnout reflexi vnímání „já“ i současnému pozorovateli.

Výstava byla připravena ve spolupráci s Ústavem dějin křesťanského umění Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy. Vznikla v rámci programu 41. ročníku mezioborového sympozia „Výpravy k já“ konaného v Plzni ve dnech 17. 6. – 19. 6. 2021. K výstavě vychází doprovodná publikace.


Doprovodný program:

Komentované prohlídky

Výstavou provázejí autoři výstavy Eva Bendová a Vít Vlnas.

29. 6., 13. 7., 25. 8., 24. 9. 2021 vždy od 17 hodin.

Přednášky

28. 7. 2021 od 17 hodin: Petr Šámal (Národní galerie Praha) – Otisky osobnosti. Ikonografie stavebníků v sochařské výzdobě nájemních domů přelomu 19. a 20. století.

Tvůrčí dílny

23. 6. 2021, 16–18 hodin: „Kdo jsem já a kdo jsi ty?“ – dílna pro rodiče s dětmi s prvky artefiletiky

15. 9. 2021, 16–18 hodin: „Já a oni“ – dílna pro dospělé s prvky artefiletiky

Informace a rezervace: [email protected], +420 377 908 536
Otevřeno denně kromě pondělí od 10 do 18 hodin.
Západočeská galerie v Plzni, výstavní síň „13“, Pražská 13, Plzeň


 

Sdílejte:
Přidat na Seznam.cz

Přidejte si Plzeňoviny na domovskou stránku Seznam.cz.

 
 Tipy z kalendáře akcí: