Závody V. I. Lenina v Plzni

Závody V. I. Lenina v Plzni