Vizualizace části okruhu. Foto: Plzeňský kraj

Stavba chybějící části plzeňského západního okruhu byla dnes zahájena. Realizace vyjde na 1,7 miliardy

Dnes se v meandru řeky Mže v Radčicích uskutečnilo slavnostní zahájení a poklepání na základní kámen stavby „Městský okruh, úsek Křimická – Karlovarská v Plzni“.

Tato veřejně prospěšná stavba části Městského okruhu mezi ulicemi Chebská a Karlovarská v Plzni navazuje na stavbu „Městský okruh Domažlická – Křimická v Plzni“ a je ukončena v šestiramennou spirálovou okružní křižovatku na styku ulic Studentská, Kotíkovská a silnice I/20 do Karlových Varů.

Druhá část městského okruhu je jednou z největších investičních staveb Plzeňského kraje a města Plzně. K tomu, aby mohla být zahájena druhá etapa obchvatu Plzně, vedla dlouhá cesta, ale podařilo se po mnoha jednáních dojít až k tomu, že se tu dnes můžeme sejít a poklepat na základní kámen stavby. Věřím, že realizace celého projektu poběží podle plánu a řidiči se po nové komunikaci budou moci projet za tři roky,“ řekla náměstkyně vykonávající funkci hejtmana Marcela Krejsová.

Touto stavbou konečně začínáme splácet historický dluh na silniční síti ve městě Plzni. Městský západní okruh je pro nás prioritou. Dokončením jeho druhé etapy propojíme Bory, Skvrňany, Křimice, Radčice a Severní Předměstí, tedy konkrétně nejrozsáhlejší průmyslovou zónu města s největšími sídlišti na severu Plzně, v nichž žije na 50 tisíc obyvatel. Svedení tranzitní dopravy po západním okruhu uleví dopravě v centru města,“ uvedl plzeňský primátor Martin Baxa.

Veřejná zakázka na vybudování stavby byla vypsána s předpokládanou hodnotou 1,71 mld. korun (bez DPH) s termínem realizace 34 měsíců od podpisu smlouvy s vybraným uchazečem. Na realizaci stavby získal Plzeňský kraj dotaci 1,54 miliardy korun z Integrovaného regionálního operačního programu. Jde o největší dotaci z IROPu v ČR poskytnutou z prostředků EU.

poklepání na základní kámen
Poklepání na základní kámen. Foto: Plzeňský kraj

Vítězem otevřeného výběrového řízení na zhotovitele je „Společnost Křimická – Karlovarská“, kterou tvoří společnosti Berger Bohemia, a.s. a Metrostav a.s. Smlouva o dílo s vítězným uchazečem byla uzavřena 17. dubna 2020. Cena díla sjednaná na základě nabídkové ceny je v celkové výši 1.791.832.812,28 Kč (bez DPH).

Veškerou investorskou činností při realizaci stavby je pověřena krajská příspěvková organizace – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje.

V závislosti na průběh jednotlivých výběrových řízení byly průběžně podepisovány smlouvy na služby související s realizací výstavby: TDS, autorský dozor stavby, koordinátor BOZP, zajištění pasportizace a repasportizace objektů ohrožených stavbou, pyrotechnický průzkum, ekologický dozor a geotechnický dohled.

Staveniště bylo formálně předáno zhotoviteli 29. dubna 2020. V minulých týdnech již probíhalo v místě stavby svážení dřevní hmoty na určené deponie, štěpkování zbylé dřevní hmoty a všeobecné vyklízení prostoru staveniště. V trase budoucí komunikace byly dokončeny demolice objektů. Byla vybudována provizorní komunikace mezi ulicemi Chebská a Plzeňská v Plzni – Křimicích, včetně realizace napojení staveništního vjezdu z ulice Chebská. Momentálně pokračují práce na přeložkách distribučního zařízení pro dodávku elektrické energie (ČEZ).

Cílem projektu je zvýšení regionální mobility a zlepšení napojení krajské metropole na transevropskou dopravní síť TEN-T. Projekt sníží dopravní zatížení jádra metropolitní oblasti, přinese zkrácení cestovních dob, snížení opotřebení vozidel, přispěje ke zlepšení životního prostředí (emise, hluk, vibrace) a k hospodářskému rozvoji oblasti.

Popis projektu:

Městský okruh Plzeň, úsek Křimická – Karlovarská propojí silnici II/605 (Křimická – Chebská) a silnici I/20 (Karlovarská). Naváže na předcházející, již zrealizovanou, část ještě před Křimickou (Chebskou ulicí). Křížení bude řešeno mimoúrovňově. Tato část okruhu začíná mostem přes silnici II/605.

Most je navržen jako třípólový o délce 50 metrů. Za tímto křížením okruh nastupuje na estakádu, kterou je překonána ulice Plzeňská, údolní niva řeky Mže, vlastní řeka Mže a silnice III/18050 Plzeň – Radčice. Délka estakády je 1,2 km a překoná celé záplavové území v údolí řeky Mže až k ulici V Radčicích.

Za Radčickou ulicí okruh pokračuje v zářezu terénu a jsou zde vytvořeny oboustranné zálivy pro hromadnou dopravu s pěším napojením směrem k Radčicím i K Zámečku. Dále okruh podchází biokoridor v kilometru 4,3 a pokračuje ke křižovatce Sylvánský vrch, kde je deltovitou mimoúrovňovou křižovatkou napojena tzv. jižní větev městského okruhu. Samostatnou obslužnou komunikací se napojují též Radčice.

Sídliště Vinice – Sylván bude na okruh napojeno větví v délce 1,4 km, která vyústí do okružní křižovatky v ulici Na Chmelnicích. Za křižovatkou Sylvánský vrch podchází okruh v kilometru 4,7 druhý koridor a smíšenou pěší a cyklistickou stezku. Dále podchází pěší a cyklistickou stezku v kilometru 5,2 a v kilometru 5,5 umožňuje výhledové napojení možných průmyslových areálů předpokládaných v této oblasti.

Na silnici I/20 Karlovarská je okruh napojen nově zřizovanou okružní křižovatkou umístěnou v blízkosti areálu Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje a zimního stadionu Košutka. Z této křižovatky je dále napojena Studentská ulice, původní Karlovarská ulice a další areály, které by měly vzniknout v blízkosti.

V části mezi napojením tzv. jižní větve a ulicí Karlovarskou je součástí tohoto projektu zřízení smíšených cyklistických a pěších stezek.


 

Sdílejte:
Přidat na Seznam.cz

Přidejte si Plzeňoviny na domovskou stránku Seznam.cz.

 
 Tipy z kalendáře akcí: