Foto: Plzeňský kraj

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Plasích prošel celkovou obnovou

Za účasti představitelů Plzeňského kraje v čele s hejtmanem Rudolfem Špotákem, církve, Národního památkového ústavu a dalších významných hostů, byl v pátek 22. června slavnostně ukončen projekt obnovy kostela Nanebevzetí Panny Marie v Plasích. Rekonstrukce byla financována s pomocí evropských fondů.

Kostel Nanebevzetí Panny Marie je duchovním a uměleckým těžištěm areálu bývalého cisterciáckého kláštera v Plasích. Stavba klášterního chrámu byla zahájena v polovině 12. století. Zásadní obnova kostela, která mu dala dnešní podobu, proběhla v 60. letech 17. století. K úpravě ploch střechy presbytáře a tvaru okapní římsy došlo při opravách v 30. letech 19. století za knížete Metternicha, spolu se změnou sklonu pultových střech bočních lodí.

Současná obnova kostela byla provedena za pomoci programu IROP a její celkové náklady představují 70 mil. Kč.  Výše dotace IROP činí 95 %, přičemž skutečná spoluúčast zahrnující i nezbytné, ale z hlediska projektu neuznatelné výdaje, je předpokládána ve výši 7 mil. Kč. Projekt finančně podpořil také Plzeňský kraj částkou více než 1 milion korun a město Plasy.

V rámci projektu IROP byly provedeny: oprava omítek, opatření proti vlhkosti, statické zajištění, oprava střechy, oprava trhlin zdiva, restaurování unikátního románského portálu, dvou gotických portálů, transfer barokního portálu do prostoru severní arkády v podkruchtí, obnova podlahy, okenních paspart v sakristii, kamenných ostění a prahů dveří, restaurování oltářů, kazatelny, dveří a lavic, balustrády presbyteria a obrazů. Obnova probíhala od podzimu 2018 do konce roku 2021.

Plzeňský kraj podpořil opravy této unikátní národní kulturní památky tvořící součást kláštera v Plasích, v rámci vyhlášených dotačních programů, a to v letech 2014 (100 tis. Kč), 2015 (130 tis. Kč) a v roce 2017 pak 1 mil. Kč.

„Obnova památek a zachování jejich podoby, účelu a původní tváře pro další generace patří k jedněm z nejsložitějších úkolů dneška. Náš vztah k dílu předků svědčí o naší vlastní kultuře a odpovědnosti za předání jejich odkazu těm, co přijdou po nás. Věřím, že finanční dar Plzeňského kraje ve výši více než jednoho milionu korun napomohl k dokončení prací na tomto nelehkém úkolu,“ řekl během slavnostního aktu hejtman Plzeňského kraje Rudolf Špoták. Ocenil práci restaurátorů: „Bez jejich umu, šikovnosti a trpělivosti by vložené finanční prostředky do obnovy kostela a jeho nádherného sakrálního prostoru byly k ničemu,“ dodal.

Unikátní románský portál

24. května 2019 byl po 343 letech restaurátory Janem Bradnou a Tomášem Váňou odhalen tympanon románského portálu v západním průčelí kostela bývalého cisterciáckého kláštera v Plasích. Byla zajištěna jeho konzervace a statická sanace. Práce proběhly v souvislosti s dokončením oprav fasád a restaurováním mobiliáře kostela. Na základě průzkumů a koncepčního rozhodnutí o způsobu restaurování a prezentaci románského a raně barokního portálu v průčelí kostela rozhodl Krajský úřad Plzeňského kraje ve spolupráci se specialisty Národního památkového ústavu, Generálního ředitelství, o prezentaci románského portálu jako hlavního vstupu do kostela Nanebevzetí Panny Marie s tím, že stávající raně barokní portál bude restaurován a prezentován v prostoru boční lodi kostela.

Závěrem pátečního slavnostního dokončení projektu obnovy kostela hejtman Rudolf Špoták popřál tomuto místu, aby v něm věřící nacházeli útěchu a klid ve svých duších, a aby se turisté a návštěvníci, kteří do těchto míst zavítají, rádi zpět do Plas vraceli. „Historie a krása zdejších unikátních památek si to podle mého skutečně zaslouží,“ uzavřel.

Zdroj: Plzeňský kraj

 

Sdílejte:
Přidat na Seznam.cz

Přidejte si Plzeňoviny na domovskou stránku Seznam.cz.

 
 Tipy z kalendáře akcí: