Ilustrace: John Martin, volné dílo

Selhání Lotovy ženy zrcadlí nejen patriarchální společnost, je také odrazem lidských hodnot

Bible je nazývána „Knihou knih“. Obsahuje nesmírné množství pouček teologických, morálních i lidských. Příběh o hříšné Sodomě a Gomoře završuje smutný konec ženy, která nezvládla jediný úkol, který jí měl zachránit život. Nesměla se otočit a shlédnout na zkázu měst. Jenže se ohlédla.

Sodomu a Gomoru stihl trest za hříchy. Lotova žena zaplatila za neuposlechnutí andělů

Zbožný muž Lot sdílel území „země zaslíbené“ s Abrahamem, svým strýcem a praotcem izraelského národa. Jenže jejich stáda se rozrostla natolik, že již nemohla spásat stejné území. Rozdělili se tedy.

Lota následovala i jeho žena a dvě dcery. Usadili se poblíž Sodomy a Gomory a nakonec se jejich domovem stalo jedno z měst, Sodoma. Jenže města byla hříšná, nežilo se v nich dle Božích přikázání. Lidé se oddávali pitkám a smilstvu. Nebyli vstřícní k poutníkům, odbyli tak i anděly v převleku pocestných, kteří města navštívili.

Potkali však Lota a ten je ve vší úctě pohostil. Poznali v něm muže bohabojného, který pokorně ctí vůli Boží. Rozhodli se jej a jeho rodinu zachránit před tragédií, kterou přišli zvěstovat. Pověděli mu o blížícím se zničení a nařídili jim opustit město i svůj majetek. Andělé měli jedinou podmínku, nesmějí se již znovu na město podívat, musí jít přímo, bez ohlédnutí. I uposlechl Lot a vypravil svoji rodinu. Jeho manželka šla jako poslední. Slyšela probíhající zkázu, křik lidí. Nevydržela a otočila se. Zarazila se hrůzou a na místě se proměnila v solný sloup. Neuposlechla a nebyla tak hodna záchrany.

Solný sloup
Lotova žena se proměnila v solný sloup. Foto: PxFuel

A zase ta žena!

Je zajímavé sledovat charakter postav. Lot je zbožný, jeho žena však odporuje přikázání shůry. A jejich dcery? Žijí následně ukryty ve skalách jen s Lotem. Nevydrží však sílu svého chtíče a svedou vlastního otce. Žena je zde spjata s nedostatkem vůle a pokory k autoritám.

To je však pochopitelné. Příběh spadá do doby silně patriarchální, muž byl vůdce, žena mu byla ponížena. Proto právě muži jsou v Bibli většinou ti správní, zatímco v ženách se odráží lidské slabosti. Vždyť kdo kdysi v ráji neodolal a kousl do zakázaného jablka? Adam se zdráhal, to Eva zatoužila zhřešit.

Babylonská věž měla sahat až do nebe. Starozákonní Bůh ztrestal toto pyšné gesto a lid rozdělil

Špatné vlastnosti, které Lotova žena zosobnila

Podobně jako u jiných příběhů, i zde lze vyčíst skrytý morální podtext. Lot se správně rozhodl dát přednost víře a skromnému životu před zvídavostí a materiálnem. Jeho žena však v této zkoušce neuspěla. Co vše oním jedním ohlédnutím lidstvu předala?

Tak třeba, že zvědavost se nevyplácí. Jenže zakázané ovoce nejvíc chutná. A lidský duch je slabý, tíhne k nešvarům. Bylo třeba tuto poučku podat a role padla na ženu. Ono neuposlechnutí příkazu z vyšších míst, stejně jako znevážení nabízené záchrany, navíc ukazuje na to, že by žena měla zůstat v podřadné pozici, neboť sama má špatný hodnotový systém. Základním kamenem, pod nímž je vše toto skryto, je však vůle a víra. Lot vydržel a věřil. Jeho ženě nestačila nabízená šance na život, v nedostatku víry chtěla na vlastní oči vidět onen trest Boží.

útěk ze Sodomy
Lotova žena chtěla na vlastní oči vidět trest Boží. Obraz: Picu Pătruţ, volné dílo

Žena, jako tvůrce rodinného hnízda

Netřeba ale hledat jen zápory. Mezi řádky lze vyčíst i méně znepokojivé vlastnosti. Protože žena domov v Sodomě utvářela, pečovala o něj a ukládala zde své děti ke spánku, byla tak na domov zřejmě více fixovaná než její manžel. Snad i proto se ohlédla.

Navíc ženy jsou citlivější než muži. City častokrát povyšují nad rozum. A tak, když slyšela nářek svých sousedů, srdce jí žalem poskočilo. V touze spojit se naposledy se svými blízkými ze Sodomy snad bezmyšlenkovitě uposlechla své pocity.

Když víra uzdravuje. Svatý obraz Bolestné Panny Marie v Přešticích údajně ožíval i pomáhal

Sodoma a Gomora už nikdy víc. Stejně jako ženská diskriminace

Ponižování žen a narážky na jejich nedostatečné kvality lze spatřit v mnoha pasážích Bible. Odráží to tisíce let trvající společenské i náboženské nastavení.

V dnešním moderním světě by však bylo lépe říct, že muž je mužem a žena ženou. Obě pohlaví se liší, to ale nepovyšuje jedno nad druhé. Naopak, mohou se navzájem účinně doplňovat.


 

Sdílejte:
Přidat na Seznam.cz

Přidejte si Plzeňoviny na domovskou stránku Seznam.cz.

 
 


O Autorovi:

Vystudovala bakalářský obor Religionistika na FF ZČU v Plzni. Psaní je pro ni vyjádřením pocitů i poselstvím dalším lidem. Jak říká: „Je to lék pro duši i účinný prostředek pro hluboká sdělení věcí minulých i budoucích.“ Nejvíce ji zajímají témata 2. světové války, ale blízko má i k tématům víry a legend. Aktuálně se intenzivně věnuje focení opuštěných míst (Urban Exploration).


Hana Komiňová

Vystudovala bakalářský obor Religionistika na FF ZČU v Plzni. Psaní je pro ni vyjádřením pocitů i poselstvím dalším lidem. Jak říká: „Je to lék pro duši i účinný prostředek pro hluboká sdělení věcí minulých i budoucích.“ Nejvíce ji zajímají témata 2. světové války, ale blízko má i k tématům víry a legend. Aktuálně se intenzivně věnuje focení opuštěných míst (Urban Exploration).

Tipy z kalendáře akcí: