Selhání Lotovy ženy zrcadlí nejen patriarchální společnost, je také odrazem lidských hodnot

Bible je nazývána „Knihou knih“. Obsahuje nesmírné množství pouček teologických, morálních i lidských. Příběh o hříšné Sodomě a Gomoře završuje smutný konec ženy, která nezvládla jediný úkol, který jí měl zachránit život. Nesměla se otočit a shlédnout na zkázu měst. Jenže se ohlédla.

Sodomu a Gomoru stihl trest za hříchy. Lotova žena zaplatila za neuposlechnutí andělů

Zbožný muž Lot sdílel území „země zaslíbené“ s Abrahamem, svým strýcem a praotcem izraelského národa. Jenže jejich stáda se rozrostla natolik, že již nemohla spásat stejné území. Rozdělili se tedy.

Lota následovala i jeho žena a dvě dcery. Usadili se poblíž Sodomy a Gomory a nakonec se jejich domovem stalo jedno z měst, Sodoma. Jenže města byla hříšná, nežilo se v nich dle Božích přikázání. Lidé se oddávali pitkám a smilstvu. Nebyli vstřícní k poutníkům, odbyli tak i anděly v převleku pocestných, kteří města navštívili.

Potkali však Lota a ten je ve vší úctě pohostil. Poznali v něm muže bohabojného, který pokorně ctí vůli Boží. Rozhodli se jej a jeho rodinu zachránit před tragédií, kterou přišli zvěstovat. Pověděli mu o blížícím se zničení a nařídili jim opustit město i svůj majetek. Andělé měli jedinou podmínku, nesmějí se již znovu na město podívat, musí jít přímo, bez ohlédnutí. I uposlechl Lot a vypravil svoji rodinu. Jeho manželka šla jako poslední. Slyšela probíhající zkázu, křik lidí. Nevydržela a otočila se. Zarazila se hrůzou a na místě se proměnila v solný sloup. Neuposlechla a nebyla tak hodna záchrany.

Solný sloup
Lotova žena se proměnila v solný sloup.

A zase ta žena!

Je zajímavé sledovat charakter postav. Lot je zbožný, jeho žena však odporuje přikázání shůry. A jejich dcery? Žijí následně ukryty ve skalách jen s Lotem. Nevydrží však sílu svého chtíče a svedou vlastního otce. Žena je zde spjata s nedostatkem vůle a pokory k autoritám.

To je však pochopitelné. Příběh spadá do doby silně patriarchální, muž byl vůdce, žena mu byla ponížena. Proto právě muži jsou v Bibli většinou ti správní, zatímco v ženách se odráží lidské slabosti. Vždyť kdo kdysi v ráji neodolal a kousl do zakázaného jablka? Adam se zdráhal, to Eva zatoužila zhřešit.

Špatné vlastnosti, které Lotova žena zosobnila

Podobně jako u jiných příběhů, i zde lze vyčíst skrytý morální podtext. Lot se správně rozhodl dát přednost víře a skromnému životu před zvídavostí a materiálnem. Jeho žena však v této zkoušce neuspěla. Co vše oním jedním ohlédnutím lidstvu předala?

Tak třeba, že zvědavost se nevyplácí. Jenže zakázané ovoce nejvíc chutná. A lidský duch je slabý, tíhne k nešvarům. Bylo třeba tuto poučku podat a role padla na ženu. Ono neuposlechnutí příkazu z vyšších míst, stejně jako znevážení nabízené záchrany, navíc ukazuje na to, že by žena měla zůstat v podřadné pozici, neboť sama má špatný hodnotový systém. Základním kamenem, pod nímž je vše toto skryto, je však vůle a víra. Lot vydržel a věřil. Jeho ženě nestačila nabízená šance na život, v nedostatku víry chtěla na vlastní oči vidět onen trest Boží.

útěk ze Sodomy
Lotova žena chtěla na vlastní oči vidět trest Boží.

Žena, jako tvůrce rodinného hnízda

Netřeba ale hledat jen zápory. Mezi řádky lze vyčíst i méně znepokojivé vlastnosti. Protože žena domov v Sodomě utvářela, pečovala o něj a ukládala zde své děti ke spánku, byla tak na domov zřejmě více fixovaná než její manžel. Snad i proto se ohlédla.

Navíc ženy jsou citlivější než muži. City častokrát povyšují nad rozum. A tak, když slyšela nářek svých sousedů, srdce jí žalem poskočilo. V touze spojit se naposledy se svými blízkými ze Sodomy snad bezmyšlenkovitě uposlechla své pocity.

Sodoma a Gomora už nikdy víc. Stejně jako ženská diskriminace

Ponižování žen a narážky na jejich nedostatečné kvality lze spatřit v mnoha pasážích Bible. Odráží to tisíce let trvající společenské i náboženské nastavení.

V dnešním moderním světě by však bylo lépe říct, že muž je mužem a žena ženou. Obě pohlaví se liší, to ale nepovyšuje jedno nad druhé. Naopak, mohou se navzájem účinně doplňovat.

Úvodní ilustrace: John Martin


Sdílejte článek:
Přidat na Seznam.cz

Přidejte si Plzeňoviny na domovskou stránku Seznam.cz.

 

Sdílejte článek:
Přidat na Seznam.cz