Foto: Živá krajina Plzeňský kraj

Krajinu v okolí Malesic by mohl oživit návrat ztraceného potoka

Spolek Živá krajina Plzeňský kraj představí 30. května od 18 hodin v Malesickém dvoře veřejnosti svůj projekt “Pomáháme vrátit vodu do povodí Malesického potoka” podpořený Fondem životního prostředí města Plzně.

S měnícím se klimatem a postupující klimatickou krizí hledá odborná a stále častěji i laická veřejnost způsoby, jak na tyto změny adaptovat krajinu, zabránit jejímu vysychání a dalším negativním jevům. Těmi jsou třeba vodní nebo větrná eroze nebo bleskové povodně. Povodí Malesického potoka je jednou z lokalit, ve které spolek Živá krajina Plzeňský kraj navrhuje taková adaptační opatření. Jeho činnost spočívá v podrobném mapování vody a jejích cest v krajině, na základě kterého pro každé sledované povodí vytvoří studii opatření nezbytných k výraznému zlepšení jeho stavu. Spolek už má za sebou první realizace, zejména tvorbu tůní a výsadby stromů.

Krajina kolem nivy bývalého Malesického potoka je poškozená, stejně jako většina obhospodařovaného území v České republice, v důsledku nevhodných úprav z druhé poloviny minulého století. Odvodnění půdy melioracemi, narovnání potoků a vydláždění jejich koryt nebo přímo jejich svedení do trubek pod zemí nyní způsobuje ještě větší vysychání krajiny a zničilo důležité biotopy potočních niv. Je to i případ Malesického potoka, který se podle starých map nevléval do Mže přímo pod Malesicemi jako dnes, ale meandroval jihovýchodně od Malesic a vléval se do řeky až u Radčic. Většina jeho koryta zcela zmizela, byl zahrnut hlínou a v trase jeho toku je teď obhospodařované pole. Ze starého koryta zbyl jen poslední, přibližně čtyřsetmetrový úsek před ústím do řeky Mže, ve kterém se objevuje voda a signalizuje tak, že potok někde pod zemí stále existuje.

Živá krajina Plzeňský kraj připravuje návrh revitalizace potoka – jeho návrat do krajiny a obnovu okolí – podle modelu Živá krajina. Návrh počítá s obnovou potoka v jeho původní délce a s přerušením odvodňovacích kanálů. V plánu je také vytvořit v okolí potoka mokřad a tůně napájené vodou z částečně zrušených meliorací a zřídit přes území cestu se stromořadím pro rekreaci místních. Úspěch projektu do velké míry závisí na spolupráci s vlastníky pozemků, zemědělci, státní správou i místní samosprávou.

Na setkání v Malesickém dvoře zve spolek širokou veřejnost. Kromě plánu revitalizace území představí model Živá krajina jako systémovou možnost oživení krajiny, ale také příčiny i očekávané dopady změny klimatu, problémy současné krajiny a její historii od 19. století, především z hlediska hospodaření s vodou.

Zdroj: Živá krajina Plzeňský kraj

 

Sdílejte:
Přidat na Seznam.cz

Přidejte si Plzeňoviny na domovskou stránku Seznam.cz.

 
 Tipy z kalendáře akcí: